A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N
 

Deze algemene voorwaarden, genoemd ‘2022’, zijn opgemaakt door Danique Wilens. Hierna te noemen: ‘de fotograaf ’. De algemene voorwaarden zijn altijd geldig vanaf bovenstaande periode.

A R T. 1     - A L G E M E E N

 1. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke- en/ of materiële schade bij mens en/of dier, veroorzaakt tijdens de fotosessie.

 2. De fotograaf behoudt het recht de informatie en tarieven op social media en/of website te allen tijden aan te kunnen passen, en hoeft niemand hierover in te lichten.

 3. Bij het boeken van een fotoreportage gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de klant, almede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

 

A R T. 2     - D E   F O T O R E P O R T A G E

 1. De fotograaf en de klant maken een afspraak op een datum en locatie die beiden schikt. Mocht de klant verhinderd zijn, kan de reportage tot één week voor de fotoreportage, worden verzet. Er wordt samen een nieuwe datum gekozen. Indien de fotoreportage later gecanceld wordt, is de klant verplicht om aan de betaling te voldoen, tenzij er een deugdelijke reden is zoals: een overlijdenskwestie, ziekte van model en soortgelijke redenen. De fotograaf zal deze reden wel of niet valide achten.

 2. Indien de fotograaf verhindert is om op de overeengekomen datum de fotoreportage uit te voeren, zal de fotograaf samen met de klant een nieuwe datum overeenkomen.

 3. Bij slecht weer op de dag van de fotoreportage kan de reportage worden verschoven door fotograaf en klant. De fotograaf en klant zullen samen een nieuwe datum overeenkomen.

 4. Bij ontevredenheid krijgt de klant in geen enkel geval zijn of haar geld terug, de klant kan een klacht indienen bij de fotograaf. De fotograaf kijkt wat zij kan doen, denk hierbij aan (deels) herhaling van de fotoreportage indien nodig. De klacht dient binnen één week, na het ontvangen van de foto’s, te zijn ingediend.

 

A R T. 3    - D E   F O T O 'S

 1. De foto’s worden pas geleverd na betaling van de fotoreportage en eventuele extra foto’s.

 2. De foto’s worden binnen drie weken, na de fotoreportage, naar de klant verzonden.

 3. De klant ontvangt enkel de foto’s die door de fotograaf, naar haar maatstaven, zijn goedgekeurd en nabewerkt.

 4. De fotograaf blijft ten allen tijde eigenaar van de foto’s.

 5. Er worden geen onbewerkte originele foto’s (na)geleverd.

 6. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op social media kanalen of elders op internet. Denk hierbij aan de foto’s die inclusief logo zijn verzonden.

 7. Het bewerken van de foto’s door de klant of derden is op geen enkele manier toegestaan, hieronder valt ook het bijsnijden of het toevoegen van bijvoorbeeld filters of tekst. Indien art. 3 lid 9 van deze algemene voorwaarden, wordt overtreden, kan de fotograaf een boete, in de vorm van een rekening, versturen naar de klant. Deze dient de klant te voldoen.

 8. Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven, zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 9. Foto’s mogen, voor eigen gebruik, bij derden worden afgedrukt. Het is mogelijk, in overleg met de fotograaf, om deze foto’s door de fotograaf af te laten drukken. Foto’s die fysiek worden verzonden, zijn vanaf het moment van verzenden voor risico van de klant. Alle schade die de bestelling tijdens transport oploopt, valt buiten de verantwoordelijkheid van de fotograaf. Indien er tijdens het transport iets mis is gegaan, kan contact opgenomen worden met de fotograaf. De fotograaf kan vrijblijvend en uit coulance bekijken of zij hierin tegemoet kan komen, echter is zij hier niet toe verplicht.

 10. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken van een andere leverancier.

 11. De foto's worden door de fotograaf twee jaar bewaard op een externe harde schijf, daarna worden de foto's verwijderd.

 

A R T. 4     - T A R I E V E N  &  B E T A L I N G

 1. De fotograaf heeft het recht om de tarieven te allen tijde aan te passen. Wanneer een boeking heeft plaatsgevonden, gelden voor deze personen de tarieven die op de boekingsdatum geldig waren.

 2. De fotograaf zal altijd het bedrag van de gekozen fotoreportage, inclusief eventuele reiskosten berekenen.

 3. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit doorberekenen aan de klant middels een extra rekening. Dit gebeurt altijd in overleg met de klant.

 4. Het bedrag van de gekozen fotoreportage en eventuele reiskosten mag in overleg in contanten worden betaald op de dag van de fotoreportage of middels een betaalverzoek of factuur. 

 5. Indien de factuur niet is voldaan, worden de foto's niet naar klant verstuurd. 

 6. Wanneer de fotograaf een dag vrij reserveert voor het fotograferen van de bruiloft van de klant, zal de fotograaf een aanbetaling van 25% van de reportage kosten in rekening brengen. De reeds voldane aanbetaling zal bij de uiteindelijke factuur in mindering worden gebracht. Indien de klant de datum verplaatst, gaat deze reservering mee, indien de fotograaf beschikbaar is op deze dag. Is de fotograaf niet beschikbaar of kan zich niet beschikbaar maken, dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op de aanbetaling. Ook bij het afzien van de overeengekomen afspraken vanuit de klant, kan geen aanspraak gemaakt worden op de reeds voldane aanbetaling. 

 

A R T. 5     - P U B L I C A T I E

 1. Bij het boeken van een fotoreportage geeft de klant de fotograaf toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden, zoals een blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, fora, eigen gebruik, drukwerk en eventuele toekomstige activiteiten. Tenzij de klant nadrukkelijk schriftelijk kenbaar maakt dit niet te willen voor bepaalde foto’s.

 2. De fotograaf heeft het recht foto’s zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf door te geven voor een publicatie. Bij een publicatie in een (online) magazine zal, indien mogelijk, de klant worden ingelicht.

 

A R T. 6     - A U T E U R S R E C H T

 1. Op alle foto’s, gemaakt door de fotograaf, rust het auteursrecht. Het is niet toegestaan de foto’s te dupliceren, kopiëren, bewerken of na te maken op welke manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 2. Alle gemaakte foto’s van de fotograaf blijven te allen tijde eigendom van de fotograaf. Bij het verzenden van web-bestanden en/of HR-foto’s, wordt enkel een licentie over deze foto’s verleend.

 3. Elk gebruik van een werk van de fotograaf, dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

 4. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties voor en door derden. Indien er toestemming vanuit fotograaf is, zal bij publicatie de naam van de fotograaf worden vermeld.

 5. De klant is, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen aan een ander.

 6. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten (art. 25 Aw) van de fotograaf, rekent de fotograaf twee maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

 7. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

A R T. 7     - P R I V A C Y

 1. De fotograaf zal in geen geval persoonlijke informatie of gegevens (e-mail, telefoon, etc.) doorspelen aan derden of deze openbaar maken.

 2. De klant is niet verplicht zijn persoonlijke gegevens door te geven.

 3. De fotograaf bewaart persoonlijke gegevens enkel voor eigen zakelijke, communicatieve doeleinden met de klant, deze gegevens bewaart de fotograaf in haar mobiele telefoon onder contactgegevens.

 4. De contactgegevens zullen niet buiten de EU gebruikt worden.

 5. De gegevens van de klant worden bewaart zolang de fotograaf dit relevant acht.

 6. De fotograaf heeft een uitgebreide Privacyverklaring, deze is te vinden op de website.